Sobota, 21 kwietnia 2018. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

SZANOWNI WYBORCY Z TERENU POWIATU GOŁDAPSKEGO

2015-09-24 00:02:00 (ost. akt: 2015-09-23 15:40:26) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: arch. prywatne

SZANOWNI WYBORCY Z TERENU POWIATU GOŁDAPSKEGO.
ZABIEGAM O PAŃSTWA POPARCIE W WYBORACH DO SEJMU.
WYWODZĘ SIĘ Z GOŁDAPI I PRAGNĘ DOBREJ PRZYSZŁOŚCI NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.


Jeśli uzyskam Państwa zaufanie i dzięki Waszemu poparciu zostanę wybrany do Sejmu, szczególną aktywność, we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowym, poświęcę następującym sprawom:

I.NOWY SZPITAL W UZDROWISKU GOŁDAP - jako kolejny etap rozwoju funkcji uzdrowiskowej. Szpital uzdrowiskowy służący mieszkańcom powiatu i kuracjuszom uzdrowiska.

Byłem inicjatorem starań , jako zastępca burmistrza Gołdapi, o uzyskanie przez Gołdap statusu uzdrowiska i jedną z osób, które do tego doprowadziły. W kolejnych latach w zarządzie województwa współdecydowałem o dofinansowaniu m.in. budowy gołdapskich tężni, pijalni wód, promenady zdrojowej, przebudowy rynku.

Inicjowałem w ostatnich miesiącach akcję samorządowców gminy i powiatu na rzecz pozostawienia karetki w Baniach Mazurskich (planowano przemieszczenie jej poza powiat gołdapski). Akcja ta zakończyła się sukcesem.

Karetka powinna też dyżurować na terenie gminy Dubeninki, najbardziej odległej w regionie.

II. NOWE MIEJSCA PRACY - starania o ściągnięcie dużego inwestora do Gołdapi, powiększenie przez rząd obszaru specjalnej strefy ekonomicznej na potrzeby kolejnych firm; program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających aktywność na rynku pracy.

Inicjowałem w latach 90-tych wsparcie lokalnej przedsiębiorczości przez sprowadzony przez nas do Gołdapi Polsko-Szwajcarski Program Regionalny. Jego pozostałością, poza firmami- beneficjentami, są w Gołdapi dwie fundacje wspierające przedsiębiorczość i rozwój regionu Gołdap.

Od początku starań byłem zaangażowany w zabiegi o powstanie w Gołdapi specjalnej strefy ekonomicznej a potem w jej rozwój. Tak jest do dziś. W tej nowej dzielnicy przemysłowej Gołdapi zatrudnionych jest 1150 osób.

III. DROGA KRAJOWA NR 65 OSIĄ ROZWOJU EGO - modernizacja tej drogi na odcinku Kowale Oleckie -Ełk , połączenie Gołdapi i Olecka w Ełku z przyszłą drogą ekspresową Via Baltica to niezbędny czynnik dostępności komunikacyjnej . Modernizacja DK 65 powinna nastąpić przed udostępnieniem przejścia dla ruchu towarowego.

Byłem jedną z osób, które zabiegały i doprowadziły do wybudowania obwodnicy Gołdapi. Symboliczne, że dwukrotnie: na rozpoczęciu jej budowy i oddaniu do użytku obecny był w Gołdapi premier polskiego rządu.

Podobnie w staraniach o przejście, powiat, strefę ekonomiczną, uzdrowisko, obecność wojska, kontakty polityczne służyły nam do skutecznego załatwienia ważnych spraw naszej Małej Ojczyzny.

Współdecydowałem w zarządzie województwa o wskazaniu odcinka DK 65 Gołdap- Kowale Oleckie do modernizacji ze środków europejskich programu Litwa-Polska-Rosja ,a następnie skutecznie zabiegałem z burmistrzem Gołdapi u premiera Donalda Tuska o wkład krajowy do tej inwestycji.

Ważny jest też rozwój technologii informatycznych. W zarządzie województwa nadzorowałem budowę regionalnej sieci szybkiego Internetu dla terenów wiejskich i małych miast.

Węzły dystrybucyjne tej sieci w powiecie gołdapskim zlokalizowaliśmy w Baniach Mazurskich, Żabinie, Grabowie, Rostku, Galwieciach, Dubeninkach i Żytkiejmach.

IV. GOŁDAP MIASTEM GARNIZONOWYM - utrzymanie, rozwój i wzmocnienie obecności wojska w Gołdapi jako kluczowego pracodawcy, usługobiorcy i czynnika aktywizacji gospodarki powiatu.

Przez lata zabiegaliśmy jako samorządowcy o trwałą obecność wojska w Gołdapi. Długo ta obecność była zagrożona. W 2008 roku przy wsparciu premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Bogdana Klicha doprowadziliśmy do zmiany decyzji podjętej za poprzedniego rządu o wyprowadzeniu wojska z Gołdapi. Od tego czasu jednostka rozwija się stając się największym pracodawcą w Gołdapi.

V. GOŁDAP ROZWIJAJĄCYM SIĘ OŚRODKIEM NA GRANICY PAŃSTWA I UE – wzmocnienie administracji i obecności instytucji Państwa na terenach nadgranicznych, liczna obecność żołnierzy Wojska Polskiego funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, strażaków, celników, leśników, czynnikiem bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju miasta i powiatu.

Rozwój ocalonej przed wyprowadzeniem z Gołdapi jednostki wojskowej, funkcjonowanie drogowego przejścia granicznego – efekt naszych działań jako samorządowców gołdapskich - wpływa znacząco na ilość miejsc pracy i lokalną gospodarkę.

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju instytucjonalnego i administracyjnego Gołdapi było wywalczenie statusu siedziby powiatu i powołanie powiatu gołdapskiego. Wspierałem przez lata działania burmistrza Gołdapi Marka Mirosa na rzecz samodzielnego powiatu, przygotowywałem formalny wniosek w tej sprawie.

VI. GOŁDAP-POLSKIE OKNO NA ROSJĘ- utrzymanie małego ruchu granicznego i dobrych relacji z rosyjskimi sąsiadami oraz rozwój infrastruktury drogowego przejścia granicznego ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki powiatu, kontynuacja starań o kolejowe przejście graniczne dającego szansę na powrót kolei do Gołdapi.

Byłem pomysłodawcą utworzenia w Gołdapi drogowego przejścia granicznego i przez kilka lat wraz z burmistrzem Gołdapi zabiegaliśmy o jego budowę, uruchomienie i poszerzenie zakresu funkcjonowania.

Dzięki zaangażowaniu wojewody Mariana Podziewskiego przejście rozwija się i wkrótce będzie gotowe do obsługi ruchu towarowego.

VII. ROZWÓJ TURYSTYKI W KRAINIE ŁOWCÓW PRZYGÓD – podjęcie starań o stworzenie w Gołdapi nowego produktu turystycznego – parku tematycznego, nowatorskiego w skali kraju, nawiązującego do dziejów i walorów środowiska, mogącego stanowić atrakcję ściągającą rzesze turystów.

Byłem inicjatorem pionierskiego programu rozwoju produktu turystycznego regionu Gołdap opracowanego przez PART z hasłem promocyjnym GOŁDAP- KRAINA ŁOWCÓW PRZYGÓD i logo turystycznym. Współinicjowałem turystyczne i narciarskie zagospodarowanie Pięknej Góry celem ożywienia sezonu zimowego w Gołdapi. Inicjowałem powołanie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach jako instytucji pomocnej w rozwoju turystyki na tym terenie.

Inicjowałem wytyczenie budowanej obecnie międzyregionalnej trasy rowerowej GREEN VELO przez tereny nadgraniczne, m.in. obszar gmin powiatu gołdapskiego. Trasa będzie czynnikiem aktywizującym piękne przyrodniczo i krajobrazowo gminy przygraniczne.
Zwielokrotni napływ turystów na te tereny, rozwinie się infrastruktura turystyczna.

VIII. REKULTYWACJA JEZIORA GOŁDAP – pomoc w uzyskaniu dotacji unijnej na oczyszczenie wód jeziora.

Zadbałem o stworzenie preferencji w dostępie do unijnych pieniędzy na ten cel, będących w dyspozycji zarządu województwa, dla gmin uzdrowiskowych- taką jest gmina Gołdap.

IX. WZROST SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POWIATU GOŁDAPSKIEGO – dopilnowanie przewidywanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Dubeninki-Żytkiejmy-granica województwa. Pomoc powiatowi w znalezieniu finansowania modernizacji dróg powiatowych, w pierwszej kolejności w okolicach Żabina, Rogal, Ziemian, Mieduniszek Wielkich, Rapy, Jagoczan i Mażuć.

Zasiadając w zarządzie województwa doprowadziłem do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 650 Węgorzewo- Banie Mazurskie- Boćwinka i Grabowo - Gołdap z ulicami Wojska Polskiego i Paderewskiego jako części zmodernizowanego ciągu od Gołdapi po Pasłęk.
Współdecydowałem też o dofinansowaniu modernizacji drogi powiatowej Gołdap-Skocze oraz ulic: Kolejowej i Górnej.

Przewidzieliśmy drogę nr 651 Gołdap- granica województwa jako jeden z projektów do realizacji w obecnej perspektywie wsparcia unijnego do roku 2020.

X. POWIAT GOŁDAPSKI PRODUCENTEM ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI – krainą mleka, mięsa i miodu oraz świetnego chleba.

Gołdap stolicą kartaczy a Żytkiejmy mazurską stolicą sękacza.

Warto nawiązać do 18- i 19-wiecznej tradycji Gołdapi jako miasta precli.

Jesteśmy i pozostaniemy regionem, gdzie rolnictwo stanowi ważny segment gospodarki i źródło utrzymania wielu mieszkańców.


Byłem pomysłodawcą promocji Gołdapi jako stolicy kartaczy, zainicjowałem znak promocyjny PRODUKT WARMIA MAZURY, rozwijałem w regionie Europejską Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, kierowałem pracami nad aktualizacją strategii rozwoju regionu, wyborem tak zwanych inteligentnych specjalizacji regionu m.in. produkcji żywności wysokiej jakości.

Kontynuować będę zaangażowanie we wsparcie zarówno wysokotowarowych gospodarstw rolnych produkujących na potrzeby przetwórstwa i przemysłu rolno – spożywczego jak też tradycyjnych gospodarstw rodzinnych wytwarzających żywność regionalną, lokalną, tradycyjną, w oparciu o miejscowe surowce i receptury.

XI. PIRAMIDA W RAPIE PRODUKTEM TURYSTYCZNYM GMINY BANIE MAZURSKIE – wspierać będę starania o uzyskanie unijnego wsparcia na ten cel. Z poszanowaniem dla miejsca pochówku, po pracach konserwatorskich, ta najbardziej tajemnicza z polskich piramid może być wielką atrakcją „Polski Nieznanej”.

Jestem autorem pierwszej publikacji książkowej poświęconej tej mazurskiej piramidzie.

XII. GOŁDAP MIEJSCEM DOBREGO ŻYCIA – szczególnie zależy mi na tworzeniu i wzmacnianiu wizerunku Gołdapi- miasta, gminy i powiatu, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom, ośrodka podejmującego wyzwanie czynienia ich życia wygodniejszym, przyjemniejszym, bezpieczniejszym, budującym lokalny koloryt, patriotyzm i dumę z miejsca zamieszkania.


Ośrodka dynamicznego aktywnością mieszkańców , wspierającego lokalnych przedsiębiorców, wytwórców, twórców kultury i sztuki, rękodzielników, środowiska mniejszości narodowych, organizacje pozarządowe oraz środowiska sportowe i kulturalne, kultywujące tradycje i dziedzictwo narodowe i kulturowe.

Rozwijałem polską sieć miast Cittaslow. Inicjowałem decyzję Rady Miejskiej o przystąpieniu Gołdapi do sieci miast CITTASLOW- dziś samorząd przygotowuje się do wykorzystania przeznaczonego na te cele specjalnego wsparcia unijnego. Deklaruję dalsze zaangażowanie na rzecz czynienia z Gołdapi miejsca lepszego życia.

Proponuję pomoc w uzyskaniu dofinansowania budowy zadaszonego targowiska w ramach programu „MÓJ RYNEK”, gdzie lokalni producenci i wytwórcy mogliby sprzedawać swoje towary i produkty przez cały tydzień. Zyskają na tym miejscowi rolnicy, działkowcy, sadownicy, rybacy, pszczelarze, rzemieślnicy i wytwórcy lokalni, ale przede wszystkim mieszkańcy , turyści i kuracjusze korzystający z tej lokalnej atrakcji.

NIE SKŁADAM PUSTYCH OBIETNIC.
OD 25 LAT SŁUŻĘ LUDZIOM W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM.
ZA KAŻDYM Z TYCH XII PUNKTÓW PROGRAMU STOI MOJE WCZEŚNIEJSZE ZAANGAŻOWANIE i KONKRETNE EFEKTY DZIAŁAŃ.

TO JEST MOJE
ZOBOWIĄZANIE WYBORCZE DLA GOŁDAPI
Z KTÓREGO BĘDZIECIE MOGLI MNIE PAŃSTWO ROZLICZYĆ.
PROSZĘ O WASZ GŁOS – Z MYŚLĄ O GOŁDAPI

Z SZACUNKIEM
JAROSŁAW SŁOMA
LISTA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, MIEJSCE 10.
SŁOMA W SEJMIE - TO STRZAŁ W „10-kę”!


www.facebook.com/sloma.jaroslaw

Jarosław Marek Słoma, rodowity gołdapianin, 55 lat. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, historyk. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany.

Zastępca burmistrza Gołdapi 1990-2006, wicewojewoda suwalski 1998, członek zarządu i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego 2006-2014, pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna 2015. Uczestniczył w najważniejszych działaniach gołdapskiego samorządu. Miłośnik i znawca historii, geografii i środowiska przyrodniczego Gołdapi i okolic.
Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w PRL na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność samorządową w III RP.

Publikacja sfinansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP.
Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. syjonista #1823536 | 94.224.*.* 27 wrz 2015 12:14

    To się PAN Słomą napracowal, prawda?Dopiero prawdziwy robotnik!!Szanowany panie sadze,że mógłby PAN zmienić nazwisko na Mydlarz oczu.Wie PAN co to oznacza?

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages